AUTENTIFICARE


Prima / Specialități / Masterat


Ciclul II conţine 4 programe de studii cu diferite tipuri de specializare: Securitatea sistemelor informatice (SSI), Cibernetică Economică, Tehnologii Informaţionale în Economie, Management Informaţional, . Competentele obţinute sunt dezvoltate prin cursurile speciale, cu orientare verticală, în care masteranzii îşi vor aprofunda cunoştintele obţinute la ciclul I şi a cursurilor cu orientare pe orizontală, interdisciplinare, menite să dezvolte competentele sistemice specifice ciclului. În funcţie de tipul de masterat Programul de master este orientat:

  • spre dezvoltarea competentelor de cercetare, pentru masterul de cercetare;
  • spre competente instrumentale şi profesionale pentru masterul profesional (de specializare îngusta).
  1. Securitatea sistemelor informatice (SSI)
  2. Cibernetică Economică
  3. Tehnologii Informaţionale în Economie
  4. Management Informaţional
1111 Securitatea sistemelor informatice (SSI)

     Domeniul Securitatea sistemelor informatice (SSI) cuprinde funcţiile ce ţin de protejarea suportului informatic al activităţilor persoanelor fizice, al mediului de afaceri, al administraţiei publice şi al altor organizaţii şi instituţii, inclusiv a resurselor informaţionale şi informaţiilor cu care aceste entităţi operează. Nevoia de securitate se referă la protejarea informaţiilor împotriva accesului neautorizat, coruperii, furtului; protejarea sistemelor informatice împotriva atacurilor, care ar influenţa funcţionarea corectă a acestora; crearea condiţiilor de recuperare a datelor în cazul unor dezastre. Ca exemple ar putea servi informaţiile cu caracter personal, informaţiile ce reprezintă secret comercial şi, evident, informaţiile ce reprezintă secret de stat. Specialistul în „Securitatea sistemelor informatice” trebuie să posede cunoştinţe temeinice privind informatizarea unităţilor social-economice şi cunoştinţe avansate ce ţin de elaborarea, proiectarea, implementarea şi exploatarea nemijlocită a instrumentarelor şi mijloacelor informatice de securizare a aplicaţiilor, reţelelor şi sistemelor informatice. Acesta trebuie să: efectueze diagnosticul aplicaţiei, reţelei sau sistemului informatic respectiv pentru a detecta punctele slabe; ofere soluții de protecție adecvate; să stabilească procesele de securitate necesare; să garanteze sustenabilitatea mijloacelor de securitate folosite; să actualizeze mijloacele

368.CE Cibernetică Economică

Domeniul Cibernetica economică (CE) cuprinde funcţiile ce ţin de monitorizarea, cercetarea şi eficientizarea diverselor procese economice ce au loc în societate atît la nivel micro cît şi la nivel macroeconomic, inclusiv în baza creării, dezvoltării, menţinerii şi utilizării suportului informatic al acestora. În acest scop domeniul CE integrează cunoştinţele economice cu cele în cibernetică şi informatică. Formarea profesională în domeniu presupune pregătirea tinerilor specialişti de înaltă calificare cu abilităţi de a folosi în activităţi metode cibernetico-economice eficiente, instrumentare şi mijloace informatice moderne. Masterul în domeniul ciberneticii economice poate ocupa posturi de economist-analist în problemele de dirijare, luarea deciziilor în sfera economico-socială cu utilizarea nemijlocită a instrumentarelor moderne, bazată pe folosirea metodelor economico-matematice, a noilor tehnologii informaţionale, precum şi de specialist-manager în activitatea USE, efectuînd diverse funcţii ce presupun analize complexe şi decizii sistemic-integriste, inclusiv în condiţii de incertitudine. În general, specialiştii din acest domeniu pot deveni manageri de orice nivel ierarhic în unităţile social economice. Ei pot fi angajaţi, de asemenea, în instituţiile de învăţămînt superior, în instituţiile de cercetări ştiinţifice, în întreprinderi şi organizaţii din diverse ramuri ale economiei naţionale.

368.TI Tehnologii Informaţionale în Economie

Domeniul Tehnologii informaţionale în economie (TIE) cuprinde funcţiile ce ţin de informatizarea USE de diferite niveluri de ierarhie în economia naţională a ţării. Aceste activităţi sunt orientate la asigurarea condiţiilor informaţionale de eficientizare a diverselor procese economice şi sociale, ce au loc în societate atît la nivel micro, cît şi la nivel macroeconomic, în baza creării, dezvoltării, menţinerii şi utilizării suportului informatic al acestora. În acest scop, domeniul TIE integrează cunoştinţele din informatică cu cunoaşterea domeniului de aplicaţie (procesele, ce au loc în societate). Specialiştii în acest domeniu trebuie să posede cunoştinţe şi capacităţi temeinice pentru înţelegerea proceselor economice, şi cunoştinţe în domeniul informaticii pentru susţinerea eficientă asistată de calculator a proceselor decizionale respective. Specialistul la nivel de master în TIE este instruit ca informatician de calificare înaltă în problemele ce ţin de crearea tehnologiilor informaţionale moderne de diferite niveluri de complexitate şi orientare funcţională, precum şi ca specialist-manager în informatizarea unităţilor economice, activitatea unităţilor economice în domeniul informaticii. Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activităţi:

  • informatizarea USE, inclusiv aspectele ce ţin de gestiunea, elaborarea-proiectarea, implementarea şi exploatarea produselor şi sistemelor informatice;
  • elaborarea şi implementarea sistemelor informatice în USE;
  • predarea disciplinelor de specialitate în învăţămîntul preuniversitar;
  • elaborarea alternativelor şi realizarea deciziilor în domeniul informatizării şi activităţilor informatice ale unităţilor economico-sociale.

    Absolvenţii acestui domeniu de masterat pot fi angajaţi în instituţiile de învăţămînt superior, în instituţiile de cercetări ştiinţifice, în întreprinderi şi organizaţii din diverse ramuri ale economiei naţionale.

444.2 Management Informaţional

Domeniul Managementul informaţional (MI) este o direcţie relativ nouă de dezvoltare a ştiinţei şi practicii în cadrul informaticii moderne. El cuprinde funcţiile ce ţin de organizarea şi gestionarea proceselor de informatizare a USE de diferite niveluri de ierarhie. Aceste activităţi sunt orientate la asigurarea condiţiilor optime (economice, infrastructurale, tehnologice, etc.) de informatizare a USE atît la nivel micro, cît si la nivel macroeconomic, în baza creării, dezvoltării, menţinerii şi utilizării suportului informatic al acestora. În acest scop domeniul MI integrează cunoştinţele din informatică cu cunoaşterea teoriei şi practicii managementului general şi a domeniului de aplicaţie (procesele, ce au loc în societate). Specialistul la nivel de master în MI este instruit ca manager informatician în problemele de informatizare a proceselor de dirijare, luarea deciziilor în sfera economico-socială cu utilizarea nemijlocită a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informaţionale, precum şi ca specialist-manager în informatizarea USE. Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activităţi: gestionarea proceselor de informatizare a USE, inclusiv aspectele ce ţin de elaborarea, proiectarea, implementarea şi exploatarea produselor şi sistemelor informatice în USE; dezvoltarea şi implementarea produselor program aplicative, inclusiv a celor necesare conducerii activităţilor economice; cercetarea, elaborarea şi aplicarea noilor tehnologii informaţionale, orientate la un diapazon larg de aplicare; organizarea şi instruirea continuă a utilizatorilor, privind produsele şi tehnologiile informaţionale noi; predarea disciplinelor de specialitate în învăţămîntul preuniversitar, etc.

Prima / Specialități / Masterat