AUTENTIFICARE


Prima / Specialități / Licență


Ciclul 1 (licenţă) prevede instruirea la 6 specialităţi, compartimentul include:

0410.4 Cibernetică şi Informatică Economică

Specialistul licenţiat în "Cibernetică şi informatică economică" este instruit ca economist-analist în problemele de dirijare, luarea deciziilor în sfera economico-socială cu utilizarea nemijlocită a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informaţionale, precum şi ca specialist în informatizarea unităţilor economice, activitatea unităţilor economice în domeniul informaticii. Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activităţi: cercetarea, modelarea şi eficientizarea proceselor economico-sociale; organizarea expertizelor, pregătirea alternativelor de decizii şi selectarea fundamentată a deciziilor pentru activităţi economice în baza folosirii metodelor şi instrumentarelor moderne; elaborarea alternativelor şi realizarea deciziilor în domeniul informatizării şi activităţilor informatice ale unităţilor social-economice (USE); business-ul informatic, informatizarea USE, inclusiv aspectele ce ţin de gestiunea, elaborarea, proiectarea, implementarea şi exploatarea produselor şi sistemelor informatice;

0613 Tehnologia Informației (TI)

Specialitatea Tehnologia Informației (TI) are menirea să răspundă aspiraţiilor şi necesităţilor curente ale tuturor structurilor social-economice, începând cu firmele mici şi încheind cu întreprinderile-gigant. O societate prosperă nu poate exista fără nişte medii eficiente şi confortabile de comunicare, acestora revenindu-le poziţiile-cheie în asigurarea succesului scontat. Actualmente specialitatea TI este una vitală pentru asigurarea cu mijloace - instrumente moderne şi adecvate cerinţelor societăţii.

      Specialistul în securitatea informaţiei este responsabil de proiectarea, elaborarea, dezvoltarea, implementarea şi întreţinerea instrumentelor software de procesare a datelor, informaţiilor, inclusiv introducerea, redactarea, actualizarea, verificarea, înregistrarea, stocarea, extragerea și analiza datelor - informaţiilor, transmiterea cu sau fără implicarea diverselor proceduri de prelucrare a datelor

0613.2 Securitatea informaţională (SI)

Specialitatea Securitatea informaţională (SI), ca domeniu de studiu şi de activitate, se referă la mai multe funcţii, dintre care menţionăm asigurarea condiţiilor de protejare a persoanelor fizice, a mediului de afaceri şi a administraţiei publice privind resursele informaţionale. Esenţa securităţii constă în protejarea informaţiilor împotriva accesului neautorizat, coruperii, furtului, precum şi în  protejarea sistemelor informaţionale împotriva atacurilor care ar periclita funcţionarea corectă a acestora; în crearea condiţiilor de recuperare a datelor în cazul unor dezastre.

     Specialistul în securitatea informaţiei este responsabil de proiectarea politicilor și procedurilor de securitate, elaborarea și aplicarea programului de securitate, identificarea și evaluarea vulnerabilităţilor sistemului informatic, găsirea răspunsurilor la violările de securitate, aplicarea standardelor de securitate, monitorizarea/supravegherea aplicării măsurilor de securitate, elaborarea rapoartelor legate de asigurarea securităţii sistemelor informatice.

444.1 Informatică

Formarea profesională în domeniu, devenită strategică odată cu intensificarea lucrărilor de edificare a societăţii informaţionale, presupune pregătirea de tineri specialişti de înaltă calificare cu abilităţi generale: specialistul licenţiat în Informatică" este instruit ca informatician-analist în problemele de informatizare a proceselor de dirijare, luare de decizii în sfera economico-socială cu utilizarea nemijlocită a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informaţionale. Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activităţi: Informatizarea USE, elaborarea şi implementarea sistemelor informatice în USE, exploatarea şi dezvoltarea sistemelor informatice în funcţiune; dezvoltarea şi implementarea produselor program aplicative, inclusiv a celor necesare conducerii activităţilor economice; cercetarea, elaborarea şi aplicarea noilor tehnologii informaţionale, orientate la un diapazon larg de aplicare; asistarea utilizatorilor în achiziţionarea, implementarea şi utilizarea produselor informatice; organizarea şi instruirea continuă a utilizatorilor, privind produsele şi tehnologiile informaţionale noi; predarea disciplinelor de specialitate în învăţămîntul preuniversitar, etc.

444.2 Management Informațional

Domeniul Managementul informaţional (MI) este o direcţie relativ nouă de dezvoltare a ştiinţei şi practicii în cadrul informaticii moderne. El cuprinde funcţiile ce ţin de organizarea şi gestionarea proceselor de informatizare a unităţilor social – economice de diferite niveluri de ierarhie în Economia naţională a ţării. Aceste activităţi sunt orientate la asigurarea condiţiilor optime (economice, infrastructurale, tehnologice, etc.) de informatizare a USE atât la nivel micro-, cât şi macroeconomic, în baza creării, dezvoltării, menţinerii şi utilizării suportului informatic al acestora. În acest scop domeniul MI integrează cunoştinţele din informatică (tehnologii, aplicaţii şi sisteme informatice) cu cunoaşterea teoriei şi practicii managementului general şi a domeniului de aplicaţie (procesele, ce au loc în societate).

Specialistul din acest domeniu, care la finele studiilor obţine titlul de „Licenţiat în științe exacte", este instruit ca manager informatician în problemele de informatizare a proceselor de dirijare, luare decizii în sfera social-economică cu utilizarea nemijlocită a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informaţionale. Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activităţi: gestionarea proceselor de informatizare a USE, inclusiv aspectele ce ţin de elaborarea-proiectarea, implementarea, dezvoltarea si exploatarea produselor si sistemelor informatice; asistarea utilizatorilor în achiziţionarea, implementarea şi utilizarea produselor informatice; organizarea şi instruirea continue a utilizatorilor privind produsele şi tehnologiile informaţionale noi; predarea disciplinelor de specialitate în învăţământul preuniversitar, etc.

444.3 Informatică aplicată

În condiţiile dezvoltării societăţii informaţionale pregătirea specialiştilor în domeniul informaticii, în general, şi al informaticii aplicate, în particular, devine o prioritate strategică a universităţilor. În cadrul specializării „Informatică aplicată” se prevede instruirea tinerilor specialişti de înaltă calificare cu abilităţi orientate la aplicarea experienţei avansate din domeniul informaticii pentru informatizarea unităţilor social – economice (USE) de diferite niveluri de ierarhie.

Specialistul, care la finele studiilor obţine titlul de „Licenţiat în științe exacte", este instruit ca informatician-analist în soluţionarea problemelor ce ţin de crearea aplicaţiilor şi sistemelor informatice de diferită complexitate şi orientare funcţională, necesare pentru perfecţionarea proceselor de dirijare, luare de decizii în sfera social – economică, în baza utilizării nemijlocite a instrumentarelor soft moderne şi a tehnologiilor informaţionale. Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activităţi: informatizarea USE în baza elaborării şi implementării aplicaţiilor, bazelor de date şi a sistemelor informatice; exploatarea şi dezvoltarea aplicaţiilor, a bazelor de date şi a sistemelor informatice în funcţiune; asistarea utilizatorilor în achiziţionarea, implementarea şi utilizarea produselor informatice (aplicaţiilor, bazelor de date şi a sistemelor informatice); organizarea şi instruirea continuă a utilizatorilor, privind aplicaţiile şi tehnologiile informaţionale noi; predarea disciplinelor de specialitate în învăţământul preuniversitar din domeniul informaticii.

Prima / Specialități / Licență