AUTENTIFICARE


Prima / Activitatea științifică


Cercetarea ştiinţifică este efectuată în cadrul laboratoarelor "InfoCiber" şi "Securitatea informaţională" şi a unor colective de creaţie a profesorilor catedrei pe domenii de interes.

    Scopul cercetărilor ştiinţifice efectuate în domeniu constă în efectuarea cercetărilor teoretice şi elaborărilor practice în informatică şi cibernetică economică, coordonarea investigaţiilor din Republica Moldova în acest domeniu, în pregătirea cadrelor de calificare înaltă prin masterat, doctorantură şi postdoctorantură. În conformitate cu obiectivele, cercetările se efectuează în următoarele direcţii:

 • Dezvoltarea reţelelor informatice şi a afacerilor electronice – conducător ştiinţific al temei prof. univ., dr. hab.Ion Bolun;
 • Managementul informaţional – conducător ştiinţific prof. univ., dr. hab. Ilie Costaş;
 • Securitatea informaţională – conducător ştiinţific prof. univ., dr. hab. Serghei Ohrimenco;
 • Analiza, modelarea şi optimizarea proceselor socio-economice – conducător ştiinţific conf. univ., dr. Anatol Godonoagă.

    Direcţiile principale de investigaţii sunt definite, ţinîndu-se cont de direcţiile strategice ale sferei ştiinţifice, actualitatea şi importanţa lor pentru ţară. Colaborarea ştiinţifică naţională şi internaţională se efectuează prin delegaţii, organizarea şi participarea la conferinţe, acorduri şi contracte cu organizaţii din ţară şi de peste hotare. În cadrul profilului se susţine activitatea de editare a monografiilor, manualelor, articolelor de propagare a lucrărilor efectuate în cadrul ASEM.

    După cum se vede din tematica cercetărilor, aceste teme sunt foarte actuale pentru perfecţionarea pregătirii cadrelor în domeniul respectiv şi contribuie la sporirea calităţii şi eficienţei procesului didactic.

    În rezultatul cercetărilor ştiinţifice au fost elaborate noi tehnologii şi produse informatice: tehnologii şi roboţi de indexare automatizată a bazelor de date implementate la întreprinderi din Franţa (S.A."ASSO Plus", S.C. "Vecteur Plus") România (S.C."Filling Rom") şi Biroul Naţional de Statistică.

    În cadrul temei de cercetare XXXX este implementat în regim experimental Portalul iAfaceri Moldova (www.iafaceri.md). Portalul este destinat promovării afacerilor electronice, îndeosebi a comerţului electronic, în rîndul populaţiei şi a agenţilor economici din republică.

 

Publicaţii ştiinţifice

    În total, de către colaboratorii catedrei CIE în ultimii 10 ani (2000-2009) au fost publicate peste 260 lucrări ştiinţifice cu un volum total de peste 350 c.a., dintre care:

 • 3 monografii, inclusiv una peste hotarele ţării;
 • 1 culegere de articole;
 • 7 manuale;
 • 20 lucrări metodice;
 • Peste 230 articole ştiinţifice şi comunicări la conferinţe şi simpozioane, naţionale şi internaţionale.

    Printre cele mai valoroase lucrări publicate de profesorii catedrei vom enumera doar cîteva:

 1. I. Bolun: "Macrosinteza reţelelor de calculatoare". – Chişinău: Editura ASEM, 1999, 266 p.;
 2. I. Bolun, I. Covalenco: "Bazele informaticii aplicate". – Ediţia 4, Editura Bonitas, Iaşi, 2005, 727 p.;
 3. I. Costaş: "Grafica proceselor de calcul". – Complexul editorial ASEM, Chişinău, 2006, 194 p.;
 4. I. Costaş, P.Chirev, T. Zacon: "Infrastructura informaţională în Republica Moldova". – Tipografia centrală, Chişinău, 2001, 208 p.;
 5. V. Cotelea: "Baze de date relaţionale – proiectare logică". – Chişinău, Editura ASEM, 1997;
 6. V. Cotelea: "Programarea logică". – Editura Nestor, Chişinău, 2000, 394 p.;
 7. A. Gameţchi, D. Solomon: "Cercetări operaţionale", Vol.1, – Evrica, Chişinău 2004, 456 p.;
 8. A. Gameţchi, D. Solomon. "Cercetări operaţionale", Vol.2, – Evrica, Chişinău 2008, 592 p.;
 9. A. Gameţchi, D. Solomon: "Modelarea matematică a proceselor economice". – Evrica, Chişinău 1998
 10. V. Cotelea: "Modele şi algoritmi de proiectare logică a bazelor de date". – (2009), etc.

 

Organizarea conferinţelor ştiinţifice

    Catedra a organizat un şir de conferinţe ştiinţifice şi a participat activ la alte evenimente naţionale şi internaţionale. Printre aceste evenimente un loc deosebit l-au avut:

 1.     Conferinţa Internaţională "Trends in the Development of the Information Technologies in Education and Management" (Preşedinte al Comitetului organizatoric: prof. univ., dr. hab. I.Costaş, copreşedinte- conf.univ. S.Tutunaru). În perioada 20-21 martie, 2003 a ("Tendinţe de Dezvoltare a Tehnologiilor Informaţionale în Educaţie şi Management"). Conferinţa a fost organizată de ASEM, (catedra Cibernetică şi Informatică Economică) şi Ambasada SUA în Moldova. Au participat peste 250 savanţi şi profesori recunoscuţi, care reprezintă diferite domenii ale informaticii din Moldova, România, Bulgaria Ukraina şi Rusia. Printre participanţi au fost numeroşi absolvenţi ai diferitor Programe de schimb academic cu SUA. Materialele Conferinţei au fost publicate într-un volum special. Conferinţa a avut un impact foarte important în domeniu, fiind apreciată înalt de Ambasada SUA şi participanţii la eveniment. Ambasada SUA a menţionat în special nivelul înalt de organizare a evenimentului din partea ASEM.


 2.     Conferinţa tehnico-ştiinţifică internaţională "Teoria şi practica afacerilor electronice" (Preşedinte al Comitetului organizatoric a fost: prof. univ., dr. hab. I.Bolun), organizată cu susţinerea companiei moldo-franceze Trimaran în Chişinău, ASEM, în perioada 18-19 octombrie 2001. La lucrările conferinţei au participat 84 de specialişti din Republica Moldova, şi România, iar în materialele conferinţei "Afaceri electronice: teorie şi practică" au fost publicate 63 de articole.

 3.       Conferinţa ştiinţifică dedicată împlinirii a 30 de ani de la înfiinţarea catedrei CIE, organizată în decembrie 1995, în Chişinău, ASEM. Preşedinte al Comitetului organizatoric a fost: prof. univ., dr. hab. I.Bolun. La conferinţă, pe lîngă colaboratorii ASEM, au participat şi specialişti cunoscuţi în domeniu din republică. Materialele conferinţei au fost publicate în culegerea Cibernetică şi informatică economică I, Chişinău: Editura ASEM, 1996.


 4.     Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională "Utilizare reţele informatice", organizată în Chişinău, ASEM, în perioada 23-24 ianuarie 1997 împreună cu Centrul de Informatizare şi Cercetare ASEM cu susţinerea Fundaţiei Eurasia. Preşedinte al Comitetului organizatoric a fost: prof. univ., dr. hab. I.Bolun. La lucrările conferinţei au participat 123 de specialişti, inclusiv reprezentanţi ai Cancelariei Guvernului, ai unor ministere şi departamente, ai Uniersităţii tehnice a Moldovei, ai Universităţii de Stat a Moldovei, ai Univrsităţii Cooperatist-Comerciale dim Moldova, ai Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, diverse centre de calcul ş.a. Au participat, de asemenea, şi 7 specialişti din România (Institutul de Cercetare Dezvoltare în Informatică din Bucureşti. Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca). În total la conferinţă au fost 41 de comunicări, iar în materialele conferinţei "Utilizare reţele informatice" au fost publicate 37 articole.

 5.     Conferinţa internaţională "Securitatea informaţională", organizată anual de laboratorul "Securitatea informaţională", în care participă specialişti din Moldova, Bulgaria, Rusia etc.

 6.     Catedra CIE participă, de asemenea, la organizarea conferinţelor ştiinţifice internaţionale anuale, organizate de ASEM, asigurînd conducerea secţiei ce ţine de tehnologii informaţionale şi metode economico-matemtice.

 7.     Catedra CIE participă la organizarea conferinţelor ştiinţifice anuale pentru tinerii cercetători, fiind responsabilă de secţiunea Tehnologi informaţionale şi cibernetică.
Prima / Activitatea științifică